Algemene voorwaarden

1.Algemene Bepalingen

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Schiphol Taxi Centrum diensten levert aan een derde,hierna te noemen "de opdrachtgever".Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.
Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Schiphol Taxi Centrum en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

1.4.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan Schiphol Taxi Centrum, zodat een schriftelijke bevestiging door Schiphol Taxi Centrum niet (alsnog) nodig is.

1.5.
In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van Schiphol Taxi Centrum, zullen de voorwaarden van Schiphol Taxi Centrum ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.

1.6.
Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien Schiphol Taxi Centrum deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en prijzen

2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege Schiphol Taxi Centrum gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2.
Schiphol Taxi Centrum is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.

2.3.
Schiphol Taxi Centrum is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1.
Schiphol Taxi Centrum zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

3.2.
Schiphol Taxi Centrum is ten alle tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet perse gelijkwaardig) voortuig.

3.3.
Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.

3.4.
Alle boetes voortkomend uit het in opdracht uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.

3.5.
Het meenemen van grote stuks bagage, kinderwagens, rolstoelen e.d. is bij inhuur van oldtimerbussen om technische redenen niet mogelijk. Bij inhuur van een touringcarbus/taxibus is er in overleg met Schiphol Taxi Centrum wel de mogelijkheid van meenemen van bagage, rolstoelen, e.d. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

3.6.
Bij ritten welke een tijdsspan van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s).

3.7.
De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Voor autobussen geldt een maximumsnelheid van 80 km. per uur; voor oldtimers houden wij 70 km. per uur aan. Voor taxibussen en taxi´s gelden de toegestane maximum snelheden, welke staan vastgelegd in het RVV-1990-BABW inzake het wegverkeer. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.

3.8.
Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen: Taxi-Taxibusje-Minibus-Autobus.

3.9.
Onze aansprakelijkheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag wat in onderhevig geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

3.10.
Op straffe van het verlies van het recht op een klacht in of buiten recht een beroep te doen, indien klachten schriftelijk binnen 8 dagen na vervoersdatum te zijn ingediend ten kantore van Schiphol Taxi Centrum Indien de klacht van de opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft Schiphol Taxi Centrum het recht om naar eigen keuze de door haar opgestelde declaraties te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren. Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten.

4.Betalingen, rente en kosten

4.1.
Alle facturen zullen worden betaalt overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingcondities houden in dat uiterlijk 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 100 %van het factuurbedrag aan Schiphol Taxi Centrum dient te zijn voldaan.Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum betalen. Reserveringen/boekingen binnen 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst worden gezien als korte termijn -reserveringen en daarbij dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag te hebben betaald.

4.2.
Schiphol Taxi Centrum is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door Schiphol Taxi Centrum.

4.3.
De opdrachtgever kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur, binnen de betalingstermijn.

4.4.
Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4.1. van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van € 25,00 per aanmaning.
4.5.Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van wettelijke vertragingsrente, met een minimum van € 450,00.

4.6.
In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft Schiphol Taxi Centrum het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen.

5.Aansprakelijkheid

5.1.
Schiphol Taxi Centrum is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeer -en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf.

5.2.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is Schiphol Taxi Centrum niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

5.3.
De eventueel door Schiphol Taxi Centrum te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde dan wel tot de door de verrekening aan Schiphol Taxi Centrum uit te betalen schadepenningen.

5.4.
Schiphol Taxi Centrum is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is gehouden Schiphol Taxi Centrum hiervoor te vrijwaren.

5.5.
In die gevallen waarin Schiphol Taxi Centrum door derden wordt aangesproken voor schade, zal de opdrachtgever Schiphol Taxi Centrum onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Schiphol Taxi Centrum ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

5.6.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door handelen van passagiers van de opdrachtgever. Deze schade, inclusief vergoeding van stilstandsuren, wordt verhaald op de opdrachtgever.

6.Overmacht

6.1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Naast dat geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schiphol Taxi Centrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schiphol Taxi Centrum niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2.
In geval van overmacht aan de zijde vanSchiphol Taxi Centrum wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het Schiphol Taxi Centrum onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Schiphol Taxi Centrum gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Schiphol Taxi Centrum gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te vergoeden.

7.Wijziging en annulering

7.1.
Alleen met schriftelijke toestemming van Schiphol Taxi Centrum kan een overeenkomst worden geweigerd, geannuleerd of uitgesteld. Bij uitstel van de overeenkomst met meer

dan 3 maanden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 8% administratiekosten.

7.2.
Bij annulering tot en met 30 dagen voor de uitvoerdatum berekent Schiphol Taxi Centrum 25% van de overeenkomstkosten als annuleringskosten. Bij annulering binnen 30 dagen voor de uitvoerdatum is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

7.3.
De opdrachtgever is verplicht Schiphol Taxi Centrum te vrijwaren tegen vorderingen van derden.

7.4.
Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Schiphol Taxi Centrum is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

7.4. Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Schiphol Taxi Centrum is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.